اینفو : dizaloo

رمان دیزالو۱

رمان

چکیده:

خواب دیدم پرنده ای کنار پنجره اتاقم آواز می خواند؛ با شوق به سمتش دویدم؛ زنی به سمت پرنده سنگ انداخت؛ پرنده به زمین افتاد و در قفسی زنگاری و کوچک فرو رفت...
دیزالو یا در آمیزی فنی ست در تدوین که در اتصال دو نما از فیلم به کار می رود. در این فن تصویری تدریجا محو می شود و تصویر دیگری جای آن را می گیرد. از دیزالو برای نشان دادن گذر زمان استفاده می شود.

ادامه مطلب رمان دیزالو۱


رمان دیزالو۶

رمان

از کوچه که رد شدم و به خیابان رسیدم با ترمز رعب آور موتوری جلوی پاهایم جیغ کوتاهی کشیدم تا لب باز کنم که با دیدن چشم هایی آشنا پشت نقاب کلاه کاسکت خشکم زد.

ادامه مطلب رمان دیزالو۶