اینفو : khaton


خاتون قسمت دوم

داستان

کردم 😑گوشه اتاق دراز کشیدم ،خجالت میکشیدم اما انقدر خوابم میومد که خجالتو گذاشتم کنار چشمامو که باز کردم از نزدیکی زیادش با خودم از جام پریدم کنارم خوابش برده بود، مثلا قرار بود مراقب رحیم باشه

ادامه مطلب خاتون قسمت دوم