اینفو : sadaf

صدف قسمت اول

داستان


من صدف هستم،بيست و هشت سالمه،داستان زندگي منو از سال هفتاد ميخونيد.من تك فرزند خانوادمون بودم، پدر و مادرم فوق العاده مهربون و خوشرو بودن.پدرم حسابدار شركت و مادرم معلم زبان انگليسي بودن.بعد از من مادرم هيچوقت باردار نشد

ادامه مطلب صدف قسمت اول


صدف قسمت دوم

داستان


.
كامران دوبار ديگه با بابام صحبت كرد اما فايده اي نداشت، منكه ديگه رسما مرده ي متحرك بودم،با ذره ذره وجودم عاشق كامران شده بودمو ميخواستمش،تصميم گرفتم با عموسعيد و زنعمو صحبت كنم،ا

ادامه مطلب صدف قسمت دوم


صدف قسمت سوم

داستان


از ماجراي شهره چيزي به روي كامران نياوردم. هم ازش بدم ميومد هم عاشقش بودم اما خب عشقم بيشتر از نفرت بود، ميخواستم زندگيمو سرپا نگه دارم..خوراكيهايي كه براش خريدمو بهش دادم، يكم وضعيتش بهتر شده بود،

ادامه مطلب صدف قسمت سوم