جالب است بدانیم یک روز شمسی در مریخ 24 ساعت و 39 دقیقه و 35 ثانیه است که به آن یک "سول" می گویند، یک سال در مریخ 730 روز بوده و مثل زمین، مریخ بهار، تابستان، پاییز و زمستان دارد.