اینفو فال لنوماند تخمین زمان

فال لنوماند تخمین زمان

نام کارت:موش

کارت موش نشان دهنده سریع انجام شدن نیت شما است نهایتا ساعت یا روز. یعنی نیت شما در چند ساعت یا نهایتا چند روز به سرعت انجام می شود

برای گرفتن فال مجدد به صفحه قبل بازگردید

بازگشت به صفحه قبل

Powered by Batflat.