اینفو فال لنوماند تخمین زمان

فال لنوماند تخمین زمان

نام کارت:حلقه

طبیعت گرد شکل حلقه بیان کننده این است که نیت شما ممکن است در یک چرخه انجام شود. اگر حلقه شکسته نشده باشد ، ممکن است نشان دهنده ابدیت باشد.با تغییر الگوی زندگی نیت شما به زودی انجام خواهد شد

برای گرفتن فال مجدد به صفحه قبل بازگردید

بازگشت به صفحه قبل

Powered by Batflat.