اینفو تفأل به كلام الله

فال قرآن

نحوه گرفتن فال :


با وضو قرآن را بدست بگير، آن را زيارت كرده و با توجه به نيتي كه در دل داري ، صفحه اي از كتاب خدا را باز كن. از آن صفحه ، هفت ورق جلو برو. بعد از آن ، از ابتداي صفحه، هفت سطر بشمر و پايين بيا. بعد در ميان سطرهاي بعدي ، هفت بار كلمه « ان » را پيدا كن. بعد از يافتن هفتمين بار از كلمه « ان » ، دوباره هفت سطر بشمر و جلوتر برو. ابتداي سطر هفتم از هفتمين كلمه « ان » كه پيدا كرده اي، اولين حرفي كه سطر با آن شروع شده، معني فال توست. آن را با فال بالا معني كن!

 فالت نيكو باد انشاءالله!


« در بيان تفأل به كلام الله مجيد به حروف هجاء »


گشا مصحف،ورق زان هفت گردان

شمر از سطر هفت از هفتمين آن


عقيدترا بران اي صاحب فال

ز هفتم سطر،حرفِ اولست قالچو فال آيد « الف » خير و صواب است

ز «ب» از منعمانت ، فتح بابست

چو «ت» آيد ، ببايد توبه زان كار

ز «ث» دنيا و دين بر دست مي آر

چو «ج» آيد ، بكن جهدي و مي كوش

ز «ح» از اقربا ، جام خوشي نوش

چو «خ» آيد، امان از خوف ميجوي

ز « د » اصحاب دولت را خبرگوي

چو « ذ » آيد، تو خود آن خوار بيني

ز« ر » نيكي بود ، شادان نشيني

چو « ز » آيد، بيابي مالِ بي عدّ

ز «س» بيني سعادتهاي بي حد

چو «ش» آيد، خصومت پيشت آيد

ز «ص» اي خواجه ، صبر و مكث بايد

چو «ض» آيد،در آن كار است گراني

ز «ط» زاهد شوي ، تقوي براني

چو « ظ » آيد، ظفر بر دشمنان است

ز «ع» امر محبتها عيان است

چو «غ » آيد، خطر باشد،بده مال

ز «ف» شادي تو را باشد به هر حال

چو «ق» آيد، شوي مقبول در قول

ز «ك» ايمن نبايد بود از هول

چو «ل» آيد ، برآيد حاجتت زود

ز «م» آيد ملامتهاي مشهود

چو «ن» آيد، بود آن كار نيكوي

ز «واو » ت هست نعمت توي در توي

چو «ه»‌آيد ، خدا خشنود و خصمان

چو «ي» آيد ، زغايب مژده يابي

ز « لا» تشويش باشد ني نه چندان كه خشنود اني از نعم المابي


Powered by Batflat.