اینفو نتیجه فال ابجد یا فال چوب

ب د ج

به زودی مشکل ات برطرف میشود اما نباید از کسی توقع خیر و راحتی داشته باشی .چیزی را از دست داده ای که به زودی به دست می آوری .اگر با کسی دعوا و مخاصمه داری عاقبت به نفع تو تمام میشود .اگر چنین قصدی را اکنون دارید چند روزی صبر کنید و سپس به آن اقدام کنید .به زودی گشایش و توفیقی نصیب تو می شود و کارت بالا می گیرد.

برای گرفتن فال مجدد به صفحه قبل بازگردید

بازگشت به صفحه قبل

Powered by Batflat.