اینفو نتیجه فال ابجد یا فال چوب

د د د

نيت خوبي كردي به خواسته و آرزويت مي رسي . در روزي به رويت گشوده ميشود و به سعادت و خوشي دست مي يابي . اگر قصد سفر يا معامله اي داري به آن عمل كن به نفع تو خواهد بود. به ديگران اعتماد كني اما رازت را به هر كس مگو به زودي خبر خوشي به تو ميرسد.

برای گرفتن فال مجدد به صفحه قبل بازگردید

بازگشت به صفحه قبل

Powered by Batflat.