اینفو نتیجه فال ابجد یا فال چوب

د د د

نيت خوبي كردي به خواسته و آرزويت مي رسي . در روزي به رويت گشوده ميشود و به سعادت و خوشي دست مي يابي . اگر قصد سفر يا معامله اي داري به آن عمل كن به نفع تو خواهد بود. به ديگران اعتماد كني اما رازت را به هر كس مگو به زودي خبر خوشي به تو ميرسد.


Powered by Batflat.