مرغ مهمان اصلی سفره‌هاست و آشپزی با مرغ به دلیل تنوع انواع غذایی و در دسترس بودن آن رایج‌تر از سایر گوشت‌هاست.

گالری و ارزش غذایی گوشت و مرغ

کالری

مقدار

نوع

167

85 گرم

پای مرغ (ران)، بدون پوست، کبابی

223

85 گرم

پای مرغ (ران)، با پوست، کبابی

142

نیمی پستان

سینه مرغ بدون پوست، کبابی

193

نیمی پستان

سینه مرغ با پوست، کبابی

161

نیمی پستان

سینه مرغ بدون پوست، سرخ شده در روغن

99

1 بال “35.5 گرم”

بال مرغ، با پوست، کبابی

135

85 گرم

کبد مرغ، پخته شده