یه نمونه یک تکه چند تنی در مصر، بعقیده مهندسین امروزی که در کنار سنگ هستند، بوجود آوردن چنین سنگی با این ظرافت تقریبا غیرممکن است.