برای انجام فال تاروت ابتدا باید کارت ها را با هم مخلوط کرده و سپس آنها را بر بزنید