اَبَرسیاهچاله‌ هازمانی درخشان هستندکه موادی ازمناطق درونی کهکشان بلعیده باشند. هسته‌های کهکشانی فعال متغیراند وبه اندازۀ سیاهچاله،نرخ قرص برافزایشی موادتزریق شده به درون بستگی دارند!