اگر میخواهید نظر طرف مقابل را نسبت به خودتان بدانید این فال را امتحان کنید.

ابتدا تمام کارت ها را با یکدیگر مخلوط کنید ، سپس کارت ها را بر بزنید، بر زدن به این معناست که از کارت های پایینی برداشته و روی کارت های بالایی میگذارید ، انقدر این کار را ادامه دهید تا احساس کنید که بر زدن کافی است.

حالا کارت ها را مانند شکل بالا در دست خود باز کنید و با چشمان بسته نیت نمائید و سپس یک کارت از میان کارت ها بکشید و تعبیر ان را  ببینید.

ورقافراد مجردافراد متاهل
آسعاشق شماستشما را دوست دارد
ورق ۲برای پیشنهاد دادن دو دل استدر عمل عشق خود را نمیتواند نشان دهد
ورق ۳قصد ازدواج داردشما را برای همیشه میخواهد
ورق ۴در مورد شما حسود استطرف مقابل در مورد شما غیرتی است
ورق ۵برای آینده شما نگران استبه فکر رفاه شما میباشد
ورق ۶بزودی حقیقت را میابیدبزودی حقیقت را میبینید
ورق ۷طرف مقابل قصد سوء استفاده داردطرف مقابل با شما روراست نیست
ورق ۸مدام به شما فکر میکندجز شما به فرد دیگری فکر نمیکند
ورق ۹میخواهد با شما صحبت کندمیخواهد سنگ صبورش باشید
ورق ۱۰در فکر بوسیدن شماستاز بوسیدن شما شاد میشود
سربازطرف مقابل شما با شخصیت و غیرتیستتحمل دیدن شما با فرد دیگری را ندارد
بی بیدوست دارد با شما رقابت کنددوست دارد با شما رقابت کند
شاهعاشق شخصیت شماستاز خصوصیات اخلاقی شما خوشش می اید