توصیه های ایمنی به هنگام وقوع زلزله

با توجه به امکان وصوع زلزله مجدد لطفا نکات بالا را مطالعه نموده تا در صورت وقوع زلزله آمادگی بیشتری داشته باشیم

از هموطنان درخواست داریم تا در صورت امکان وسایل مورد نیاز منجمله پتو - آب ـ چراغ قوه و لباس گرم را به همراه داشته باشند و همچنین اخبار را نیز پیگیری نموده 


برای مشاهده پوشش لحظه ای این خبر کلیک نمایید