کهکشان‌ها سامانه‌هایی بزرگ و با اندازه و مرزی مشخّص اند که از ستاره‌ها، ماده تاریک، گازها و گرد و غبارهای میان ستاره‌ای تشکیل یافته‌اند و با نیروهای گرانشی به گردِ هم آمده‌اند.