ماهوارهٔ پلانک، یک فضاپیمای طراحی‌شده توسط مرکز فضایی مندلیی کن و هدف آن مشاهدهٔ ناهمسانگردیهای تابش زمینهٔ کیهانی در تمام آسمان، با استفاده از حساسیت و تفکیک زاویه‌ای بالا است.