یکی از شاهکارهای تیوناکو، پوماپونکو، بولیوی،سه هزار سال پیش تمدن اینکاها، تراش این سنگ و دقت بکار برده، استقرار و حمل ونقل این سنگ یک تیکه بدون تکنولوژی پیشرفته ممکن است آیا؟