بیشترین، میل جنسی در اقایان و خانم ها، زمانیست که همسرشان خوش اخلاق و مهربان باشد
روابط عاطفی باعث ترشح هورمون های جنسی در هر دو جنس میشود.