, جهان به تدریج در حال مردن است. خروجی انرژی بیش از 200 هزار کهکشان تنها نصف اندازه آن در 2 میلیارد سال پیش است!